کیوسک kiyusk


روشنایی های شهر şəhərin ışıqları

کلام را برای شاعران بگذارید

گزیده ای از اشعار شاعران معاصر فرانسه.کتاب را قاسم صٌنعوی ترجمه کرده است.

در این کتابی آثاری از شاعرانی چون پل الوار، لوئی آراگون، ژاکلین فارژ، پی یر گامارا، آندره شنه وی یر، پی یر امانوئل و ... نگاشته شده است. و در ابتدای هر شعر، چند خط در رابطه با شاعران به مخاطب ارائه شده است. اشعار این کتاب به مسائل جنگ جهانی دوم مربوط می شوند و  رهایی فرانسه و نهضت مقاومت این کشور. هر چند بیشتر اشعار رو به شعار و مستقیم گویی رفته اند، اما اگر بخواهیم این نوشته ها را در میدان ادبیاتی جنگ بررسی کنیم، روح آزادی خواه اشعار در هر عصری می تواند بکر و  قابل تامل باشد و حتی برانگیزاننده ی روح آزادی خواه ملت! 

 یک شعر کوتاه از این کتاب/ پی یر امانوئل(1916 - 1984):

"تمام شبش در گلویش

 در نیمروز جان سپرد

واپسین کلامش

 خورشیدی ناگفته بود