کیوسک kiyusk


روشنایی های شهر şəhərin ışıqları

کتاب هنر سینما

 ۵.یک کتاب با ارزش دیگر:"هنر سینما"/ نوشته ی دیوید بوردول، کریستین تامسون / ترجمه فتاح محمدی

 

قسمتی از مقدمه:"این کتاب قصد آن دارد که خواننده را با زیبایی شناسی فیلم آشنا کند... هدف بررسی جنبه های بنیادین سینما به عنوان یک هنر است."

در این کتاب 542 صفحه ای(به اندازه کاغذ A4) مسائلی در رابطه با اینکه فیلم چگونه ساخته می شود، عملکرد یک فیلم کامل چگونه است، تجزیه و تحلیل نقادانه فیلم، چگونگی تحول هنر سینما در طول تاریخ و ... مطرح می شود و در این میان برخی از شاهکارهای سینمایی نیز با توجه به دلایل موفقیتشان تجزیه و تحلیل می شود.